Incidències: participa@godella.es

Normativa 2018


La Normativa és un instrument de configuració del procés que es desenvolupa en els pressupostos participatius i tal com s'arreplega en el punt 9 “Democratització del procés”, la vigència és temporal i està condicionada a ser alguna cosa visca lloc que s'acull al que fixa el següent paràgraf: «es corregiran aquells aspectes susceptibles de millora o canvi».

1. INTRODUCCIÓ

Els pressupostos participatius són una eina o estratègia per a la participació i la gestió del municipi, mitjançant la qual la ciutadania pot proposar, decidir i realitzar el seguiment de part dels recursos municipals.

El principal objectiu d'aquesta estratègia és potenciar la participació directa de la ciutadania amb la finalitat de situar, en el centre d'atenció, les demandes i necessitats en matèria d'inversió pública i social.

Una vegada es realitza la projecció d'aquestes demandes d'inversió a través dels mecanismes establits en la Normativa, s'inclouen en el pressupost anual de la ciutat i es fa un seguiment dels compromisos aconseguits.

2. CONCEPTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA

És l'instrument que serveix per a definir les normes de funcionament del pressupost participatiu. Té una concepció dinàmica posat que pot ser actualitzat en tots els exercicis anuals. És un document autorregulado vist que són les mateixes persones participants els qui ho elaboren.

3. DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

La democràcia participativa. Entesa com un espai en el qual som tots: els representants polítics, la ciutadania i el personal tècnic municipal.

La cogestió pública. Suposa un procés de fer propostes, discutir-les, seleccionar les que considerem més importants i realitzar el seguiment.

La democràcia directa. El procés es formalitza per mitjà d'assemblees públiques en les quals regeix el principi d'igualtat (un/a ciutadà/a, un vot).

La democràcia representativa ciutadana. Mitjançant els representants de les assemblees en la Taula del pressupost.

Un fòrum ciutadà obert. Autorregulat, ja que estableix les seues pròpies normes de funcionament respectant les competències municipals.
 Un procés vinculant. En el qual les decisions, una vegada es demostra la viabilitat tècnica, econòmica i legal, són incorporades en el pressupost municipal.

La planificació comunitària. Sobre la base d'objectius del tipus: solidaritat, justícia social, equitat entre sexes, edats, zones, etc., defensa del que és públic, eliminació de la despesa supèrflua, capacitació popular en la presa de decisions i exercici de la solidaritat.

4. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL AUTOREGLAMENTO

4.1. PARTICIPACIÓ UNIVERSAL

a) Qualsevol persona pot assistir a les assemblees, fer propostes. Cadascuna de les persones assistents té la mateixa capacitat de decisió i d'aportació d'idees amb l'excepció de les restriccions que figuren en l'apartat b) Persones participants.

b) Persones participants: En les assemblees pot participar tot el veïnat de Godella sense demanar l'acreditació de la seua condició. Podran participar totes les persones majors de 14 anys. En el cas de ser menor d'edat hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta.

Com a representants de l'assemblea per a la Taula dels pressupostos participatius, es poden triar les persones veïnes de Godella majors de 18 anys.

4.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL I TEMÀTICA DE LES ASSEMBLEES

Amb la finalitat de fer operativa la manera com s'amplifica l'efecte i de maximitzar les condicions de participació, les assemblees s'estructuren per:

BARRI. Es realitzarà una assemblea de barri en la qual es podran fer propostes d'inversió pública i/o social en urbanisme, serveis municipals, medi ambient, equipament informàtic i/o transport i uns altres a executar en qualsevol barri de Godella.

TEMÀTICA. Es realitzarà una assemblea en la qual es podran fer propostes sobre temes de cultura, festes, joventut, esports, medi ambient i uns altres que impliquen inversions públiques i/o socials.

4.3. REALITZACIÓ DE LES ASSEMBLEES

Amb la finalitat de permetre que els ciutadans i les ciutadanes que així ho vulguen puguen participar tant en l'assemblea de barri com en la temàtica, aquestes es fan en dates diferents.

4.4. DECISIONS SOBRE UN PERCENTATGE DE LA INVERSIÓ MUNICIPAL

L'import destinat als pressupostos participatius s'estableix en la Carta de participació ciutadana. El pressupost del que es disposa es refereix a la partida dedicada a inversions (Capítol VI).

4.5. RECOLLIDA DE PETICIONS NO VINCULADES DIRECTAMENT AMB LA INVERSIÓ

Amb la finalitat d'ampliar la projecció de les reunions del pressupost participatiu, s'arrepleguen totes les propostes referides a la despesa pública municipal; les que es refereixen a inversions públiques i socials s'incorporen al procediment establit pels pressupostos.

Les peticions restants es remeten als respectius departaments municipals com a possibles orientacions per a la gestió sense caràcter vinculant. No obstant açò, els regidors han de contestar per escrit sobre la viabilitat.

5. DEFINICIÓ DE PROPOSTES I PROCEDIMENT

El veïnat de Godella que assistisca a les assemblees pot presentar tantes propostes com desitge. La presentació de les propostes es realitza de la següent forma:

Presencial: al començament de cada assemblea. És necessari, per a tenir-les en compte, que estiguen escrites en l'imprès oficial que es facilitarà en la mateixa assemblea.

Telemàtica: Mitjançant la web municipal s'habilitarà un formulari que es podrà emplenar i enviar des del dia 4 de maig fins a les 14 hores del dia de cadascuna de les assemblees. https://www.godella.es/participacio

Les propostes es defensaran de manera presencial. Sense perjudici que puga delegar-se aquesta representació mitjançant un escrit d'autorització signat pel proponent, manifestant el seu indisponibilitat així com autoritzant a la persona encarregada a exposar la seua proposta.

5.1. LES PROPOSTES HAN DE REFERIR-SE A:

Inversions noves, obres de rehabilitació, modificació o condicionament d'una actual.

La proposta ha de ser viable tècnicament i s'ha d'ajustar a la normativa jurídica vigent. Cal definir-les clarament, concretar-les i avaluar-les econòmicament. La ubicació i l'àmbit territorial han de ser de titularitat municipal. En el supòsit de situar-les en una entitat privada, el caràcter d'aquesta ha de ser públic.

Una mateixa proposta no es pot presentar en les dues assemblees, de barri i temàtica. En les assemblees, les propostes de característiques similars es poden unificar en una sola.

5.2. PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ

Una vegada es presenten i debaten totes les propostes, es conformarà un llistat que es pujarà a la plataforma de votació telemàtica per a la seua votació per part de la ciutadania de Godella. Les 8 més votades es lliuraran al personal tècnic de l'Ajuntament perquè facen un informe de viabilitat i les valoren econòmicament.

6. LES ASSEMBLEES

6.1. LES ASSEMBLEES TINDRAN LLOC EN:
 • BARRI: 02-04-2019
  SALÓ D'ACTES CENTRE SERVEIS SOCIALS VILA TERESITA
  19.30 hores
 • TEMÁTICA: 09-04-2019
  SALÓ D'ACTES CENTRE SERVEIS SOCIALS VILA TERESITA
  19.30 hores
6.2. LA COORDINACIÓ DE LES ASSEMBLEES


La coordinación se realiza a través de una persona representante ciudadana elegida en la misma asamblea. Si una asamblea no tiene coordinador, la corporación municipal se responsabiliza.

6.3. EL FUNCIONAMENT DE LES ASSEMBLEES
 • Presentació de la persona coordinadora
 • Elaboració de les propostes
 • Presentación pública y defensa de las propuestas
 • Selecció de les persones delegades per a representar l'assemblea en la Taula dels pressupostos, més una persona substituta. Cal procurar tenir una representació paritària quant al gènere de les persones representants.

Una mateixa persona no pot ser triada en més d'una assemblea. No es pot triar com a representant una persona que ocupe un càrrec polític en el Ple municipal ni que siga empleada municipal.

6.4 VOTACIONS TELEMÀTIQUES

En la pàgina web de l'Ajuntament de Godella i del facebook de participació ciutadana comptarem amb un bàner de les votacions de participació ciutadana. Quan accedim a aquest bàner el primer que trobarem serà el requeriment de la identificació de la persona que vulga votar, mitjançant la introducció de la seua no de DNI. El sistema tindrà previst la seua comprovació amb el padró municipal. Gens més podran votar les persones que siguen major d'edat. Cada persona podrà triar fins a un màxim de dues propostes del llistat.

Per a poder exercir el seu dret al vot l'Ajuntament disposa de diferents punts en dependències municipals: Biblioteca municipal i Casal Jove al Matadero i s'habilitaran 2 ordinadors en l'edifici Jacaranda.

7. ELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ

7.1. LA TAULA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: COMPOSICIÓ

La Taula dels pressupostos participatius és l'òrgan de representació de les assemblees i l'espai en el qual les persones representants canalitzen les propostes provinents de les assemblees.

Es compon de 8 representants: 4 per cada assemblea, els quals seran triats per votació d'entre les persones que vulguen presentar-se.

Disposa de la col·laboració del personal administratiu i tècnic per al bon funcionament.

La Taula funciona en sessions públiques i obertes, a pesar que la capacitat de decisió (votació) és exclusiva de les persones representants triades en cada assemblea. La resta de les persones assistents no pot intervenir en les discussions prèvies a la votació.

7.2 LA TAULA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: FUNCIONAMENT DE LA PRIMERA FASE
 • Triar un coordinador entre les persones representants de les diferents assemblees.
 • Presentar les propostes provinents de les diferents assemblees per part d'un dels representants de cada assemblea. 

 • Fer els aclariments i les explicacions convenients. 

 • Resoldre els possibles conflictes i projectar millores per als següents exercicis 
del pressupost participatiu.
 

7.3. LA TAULA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: FUNCIONS DE LA 
SEGONA FASE

Amb els resultats de la votació realitzada per la ciutadania de Godella, cada representant ha d'elaborar una llista amb les propostes que considera més interessants d'executar, amb la condició que la suma total de l'execució de les seues propostes no excedisca la quantitat destinada per l'Ajuntament per a l'actual exercici pressupostari.

Per a l'ordenació definitiva de la relació de les propostes, cada representant ha de fer pública la seua llista, se sumen les puntuacions de cada proposta i, finalment, es publica una llista ordenada en sentit descendent; primer la més votada i finalment la menys votada.

Una vegada finalitzada la fase de priorització, s'aprova l'ordre de les propostes i el mandat d'executar-les en ordre descendent, fins a esgotar el pressupost destinat als pressupostos participatius.

La llista prioritzada, al costat del document en què consten les votacions tant de les propostes com de la petició d'execució, és el document final que s'ha de traslladar a l'Ajuntament perquè prenga coneixement i ho duga a terme.

Finalment, les persones membres de la Taula han de triar entre elles mateixes qui són els representants en la Comissió de Seguiment.

7.4. LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

La funció essencial de la Comissió de Seguiment és vetlar perquè es complisquen els acords que adopte la Taula dels pressupostos participatius. Per açò, cal fer el seguiment de l'execució corresponent i disposar de la informació pertinent per al bon desenvolupament.

Estarà composta de 8 membres, 4 per assemblea i convoca, als 6 mesos, una assemblea extraordinària de pressupostos participatius per a informar de l'evolució així com de la resta de les propostes realitzades als pressupostos municipals.

Les reunions d'aquesta Comissió s'han de convocar per consens entre les persones membres, sense cap calendari preestablit i realitzar-se en funció de les necessitats i de la disponibilitat de les persones membres. Cal dissoldre la Comissió quan les seues funcions finalitzen en concloure l'execució de les propostes aprovades per la Taula dels pressupostos participatius per a l'exercici en curs.

8. DEMOCRATITZACIÓ DEL PROCÉS

Tota la documentació, com les actes, els acords i els procediments d'elecció que es realitzen, ha de ser custodiada pel Departament de Participació Ciutadana i ha d'estar a lliure disposició de la ciutadania que vulga consultar-los. Tots els òrgans de treball i grups tenen un caràcter públic. Es difondrà la informació detallada dels processos seguits al llarg del període del pressupost participatiu per mitjà del Butlletí d'Informació Municipal (BIM) i de la pàgina web municipal.

Aquesta Normativa té una vigència temporal des de l'aprovació corresponent fins a la primera assemblea o jornada formativa que tinga lloc a l'inici dels pressupostos participatius del 2018. En aquesta assemblea, s'analitzarà la situació del pressupost municipal en conjunt i es corregiran aquells aspectes susceptibles de millora o canvi.


Logo Ajuntament de Godella

Açò és una web creada per l'Ajuntament de Godella per a la votació de iniciatives municipals.

Participació

Decideix com ha de ser la Godella que vols. Hi podras participar en totes les consultes municipals i votar alló que penses que pot millorar la qualitat de vida del teu poble.

We are a professional tile processing factory. Recently, it has reached cooperation with some replica watches manufacturers to provide them with high-quality porcelain watch materials..
Politica de privacitat

L'Ajuntament té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, no compartim informació amb tercers.

Política de cookies

Utilitzem cookies per a poder oferir-te una millor experiència, utilitzar el sistema de votacions i tenir estadístiques d'accés. En navegar considerem que acceptes les condicions.